Algemene Voorwaarden

Artikel 1  |  Toepasselijkheid

1  |  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

sjiekstoer.nl - naam van de e-commerce internetsite van/en handelend onder de handelsnaam Sjiek&Stoer.

Koper - ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Sjiek&Stoer in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Consument Koper - ieder natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die met Sjiek&Stoer in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Producten - het onderwerp van één of meerdere overkomst(en).

2  |  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Sjiek&Stoer alsmede ook op alle met Sjiek&Stoer aangegane overeenkomsten.

3  |  Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

4  |  Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

5  |  Algemene voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Sjiek&Stoer is ingestemd.

6  |  De internetsite, sjiekstoer.nl van Sjiek&Stoer, richt zich uitsluitend op de Nederlandse en Belgische markt.

7  |  Sjiek&Stoer behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

8  |  Door het gebruik van de internetsite sjiekstoer.nl van Sjiek&Stoer en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

9  |  Sjiek&Stoer is bevoegd van derden gebruik te maken bij de verwerking van een overeenkomst met de Koper.

 

Artikel 2  |  Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1  |  Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Sjiek&Stoer is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondub­belzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2  |  Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3  |  Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

4  |  Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: [1] de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (bestelformulier) aan Sjiek&Stoer via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Sjiek&Stoer ontvangen; [2] de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen; [3] een offerte is door de Koper getekend en door Sjiek&Stoer ontvangen ingeval door Sjiek&Stoer een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

5  |  Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opge­geven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Sjiek&Stoer herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Sjiek&Stoer de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.

6  |  Koper en Sjiek&Stoer komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communica­tievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Sjiek&Stoer gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

7  |  Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Sjiek&Stoer garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten voll­edig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

8  |  Sjiek&Stoer is geen partij bij de overeenkomst tussen Koper en Provider. Op de overeenkomst tussen Koper en Provider zijn de (algemene) voorwaarden van de Provider van toepassing. Indien Koper vragen of problemen heeft met betrekking tot de uitvoering van het contract met de Provider, dan dient Koper zich te wenden tot de Provider. Sjiek&Stoer kan daarbij desgewenst een bemiddelende rol vervullen.

 

Artikel 3  |  Prijzen

1  |  Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting, 6% voor laag tarief en 21% voor hoog tarief.

2  |  Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3  |  De Koper is de prijs verschuldigd die Sjiek&Stoer in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Sjiek&Stoer worden gecorrigeerd.

4  |  Kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld staat. Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, éénmalig een op de website vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten.

5  |  Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Sjiek&Stoer.

 

Artikel 4  |  Betaling

1  |  Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: [1] vooruitbetaling; [2] creditcard via PayPal (VISA en Mastercard); [3] iDEAL. Sjiek&Stoer kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere mogelijkheden voor betaling zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

2  |  Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestel­lingen boven € 2.000, - worden niet in één zending onder rembours bezorgd.

3  |  Van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden - waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authenti­ficatie en autorisatie van de potentiële Koper - is voldaan.

4  |  In het geval door Sjiek&Stoer een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

5  |  Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de des­betreffende kaartuitgever van toepassing. Sjiek&Stoer is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuit­gever.

6  |  Bij niet of niet tijdige betaling door Koper, is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,44% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

7  |  Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Sjiek&Stoer, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

8  |  In geval van niet tijdige betaling is Sjiek&Stoer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

Artikel 5  |  Levering en levertijd

1  |  Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leverings­termijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kun­nen hieraan geen rechten ontleend worden. Sjiek&Stoer kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

2  |  Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard dient Sjiek&Stoer de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.

3  |  Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

4  |  Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

5  |  Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Sjiek&Stoer het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen, evenals ook de verzendkosten.

6  |  De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Sjiek&Stoer gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat de bevoegde rechter Sjiek&Stoer van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Sjiek&Stoer gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

 

Artikel 6  |  Gebreken en Klachttermijn

1  |  De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Sjiek&Stoer ter kennisgeving worden gebracht.

2  |  De Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan ter­ugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Sjiek&Stoer is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan.

 

Artikel 7  |  Afkoelperiode, Herroeping en Ruiling

1  |  De consument Koper kan binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met Sjiek&Stoer aanspraak gemaakt worden op het herroepingrecht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

2  |  In geval van ontbinding is de consument Koper verplicht het ontvangen product binnen 14 dagen na de ontbinding aan Sjiek&Stoer terug te zenden in de staat waarin de consument Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper.

3  |  Indien de consument Koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Sjiek&Stoer binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument Koper aan Sjiek&Stoer betaalde middels een bank- of giro overschrijving.

4  |  Sjiek&Stoer is nimmer aansprakelijk voor enige schade - diefstal of verlies daaronder begrepen - die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

5  |  Het ruilen van producten die duidelijk van persoonlijke aard zijn (zoals textiel dat een bewerking heeft ondergaan), is niet mogelijk.

6  |  Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van Koper door Sjiek&Stoer voor Koper worden besteld of vervaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de afnemer is niet mogelijk.

7  |  Wanneer aan het gekochte product een contract is gekoppeld van een Provider, dan heeft deze paragraaf geen betrekking op dit contract. De Koper dient zich bij eventuele klachten over deze dienst, te wenden tot deze Provider, mits Sjiek&Stoer niet in gebreke of onvolledig is gebleven omtrent de voorlichting van dit contract.

8  |  Indien het product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitu­eerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.

 

Artikel 8  |  Eigendomsvoorbehoud

1  |  Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al wat hij uit hoofde van enige overeenkomst met Sjiek&Stoer is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrek­king tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

2  |  De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorlev­eren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

Artikel 9  |  Garantie en Aansprakelijkheid

1  |  In beginsel geldt voor door Sjiek&Stoer geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Sjiek&Stoer in kennis te stellen. Consument-Kopers komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7 BW zijn opgenomen.

2  |  Sjiek&Stoer is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Sjiek&Stoer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

3  |  Indien Sjiek&Stoer om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

4  |  Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen: [1] indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd; [2] indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Sjiek&Stoer of de fabrikant zijn verricht; [3] indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; [4] indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; [5] indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. [6] Indien er sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz. [7] Sjiek&Stoer niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

5  |  De Koper is gehouden Sjiek&Stoer te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Sjiek&Stoer zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

6  |  Het is mogelijk dat Sjiek&Stoer op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interes­sant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Sjiek&Stoer is niet verantwoordel­ijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

7  |  Sjiek&Stoer is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

8  |  Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uit­gesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. Sjiek&Stoer streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

9  |  Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Sjiek&Stoer.

 

Artikel 10  |  Overmacht

1  |  In geval van overmacht is Sjiek&Stoer niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Sjiek&Stoer is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

2  |  Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de inter­netsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

Artikel 11  |  Intellectuele eigendom

1  |  De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Sjiek&Stoer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

2  |  Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellen­rechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

3  |  Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sjiek&Stoer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

 

Artikel 12  |  Persoonsgegevens

1  |  Sjiek&Stoer zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

2  |  Sjiek&Stoer neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

 

Artikel 13  |  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1  |  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2  |  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3  |  Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Sjiek&Stoer is gevestigd bevoegd, tenzij Sjiek&Stoer voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

 

Artikel 14  |  Informatievoorziening

1  |  Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door Sjiek&Stoer al dan niet elektronisch aan de afnemer aangeboden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.

2  |  Sinds 1 februari 2001 is de wet "kopen op afstand" van kracht. Door deze wet hebben consumenten een betere rechtspositie gekregen. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien. Sjiek&Stoer stelt op haar website alle nodige informatie beschikbaar die de wet: ‘Kopen op afstand’ voorschrijft.


QR code

Laatst bekeken

Geen producten

Menu

Vergelijk 0